Edukacja i badania w zakresie projektowania i rozwoju leków w regionie V4

O projekcie

O projekcie

Opracowywanie leków oraz poszukiwanie nowych, bezpiecznych i dobrze tolerowanych związków, a
także nieskuteczność istniejących terapii i niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat
profilaktyki i farmakoterapii najczęstszych chorób to dziś poważne wyzwania. Mogą one wpływać nie
tylko na jakość życia ludzi, ale także na zdrowie całych społeczeństw, co stało się widoczne podczas
pandemii COVID-19. Projekt ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez działania skierowane do
różnych grup: mieszkańców krajów wyszehradzkich, przyszłych i obecnych badaczy oraz głównych
interesariuszy w dziedzinie projektowania i odkrywania leków, np. firm farmaceutycznych.

W ramach projektu podjęte zostaną działania, mające na celu konsolidację zespołów badawczych z
krajów regionu oraz wypracowanie jednolitej metodologii wymiany wiedzy i umiejętności. Działania te
zostaną uzupełnione o programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności. Projekt wzmocni
regionalną współpracę pomiędzy publicznymi instytucjami edukacyjnymi/naukowymi (tj. trzema
Uczelniami z krajów wyszehradzkich), a jego wartością dodaną będzie poprawa wzajemnej
świadomości wśród społeczeństw oraz promocja regionu wyszehradzkiego.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy ogółu społeczeństwa o tym, jak odkrywane są nowe leki,
jak lepiej leczyć powszechne choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w
tematach związanych ze zdrowiem i nauką. Tym samym, ułatwi popularyzację nauki na poziomie
regionalnym oraz podniesie świadomość społeczną i przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Kierownik projektu:
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

Okres realizacji projektu:
01.02.2022 – 31.05.2023

Kwota dofinansowania: 53 790, 00 EUR

Lider projektu

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Polska

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są Uniwersytet Masaryka w Brnie, Wydział Farmacji, Czechy
oraz Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Farmacji, Słowacja
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.